Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2014

4278 5065

pocahoass:

Me in pretty much every social event

Reposted fromwestwood westwood viazaklinacz-czasu zaklinacz-czasu
4930 256b

Please?

Reposted fromqingdom qingdom viazaklinacz-czasu zaklinacz-czasu
kaiseria
2734 e6ac

September 28 2014

kaiseria
8074 471c 500
Reposted frommaaaatek maaaatek viazaklinacz-czasu zaklinacz-czasu
8763 17c1 500
Reposted fromciarka ciarka viazaklinacz-czasu zaklinacz-czasu
kaiseria
0430 35fb
kaiseria
kaiseria
3464 05ed
Reposted fromScofield Scofield viazaklinacz-czasu zaklinacz-czasu
kaiseria
kaiseria

September 21 2014

kaiseria
2470 72e4 500
Reposted byanonim anonim

September 10 2014

kaiseria
"Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając."
-Edyta Niewińska

August 31 2014

kaiseria

August 29 2014

kaiseria
9743 b637 500
kaiseria
9724 3bde
Reposted byagainnagainagainnagainzagadkaryskajobimruugaa

August 28 2014

kaiseria
7109 75cb 500
Reposted byfuck1ngSoup fuck1ngSoup
kaiseria
5918 7b59
kaiseria
kaiseria
kaiseria
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viamrsmean mrsmean
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl